بررسی خصوصیات مدیران مدارس

بدون شك در دوران كنونی شاید هیچ شغلی نباشد كه پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انكار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آ

دانلود بررسی خصوصیات مدیران مدارس

بررسی خصوصیات مدیران  مدارس شهری شهرستان  تطبیق آن با آیین نامه  انتصاب مدبران
دسته

ادامه مطلب